3)چکیده ی بیمه گر یک سازمان اجتماعی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد
و حقوق بگیر به صورت اجباري و صاحبان حرف و مشاغل آزاد بصورت اختیاري است. براساس قانون،
سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است که عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها (با
مشارکت بیمه شده و کارفرما و دولت ) تامین می شود و متکی به منابع دولتی نیست.
مهمترین تعهدات و خدمات سازمان برمبناي قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط به آن به شرح زیر است:
- حمایت در برابر حوادث ، بیماریها و بارداري
- مستمري بازنشستگی
- مستمري از کار افتادگی
- مستمري بازماندگان
- مقرري بیمه بیکاري
- غرامت دستمزد ایام بیماري
- غرامت دستمزد ایام بارداري
- پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
- کمک هزینه ازدواج
- کمک هزینه کفن و دفن
خدمات مذکور در حقیقت کاملترین بسته خدمتی است که یک سازمان بیمه اجتماعی می تواند ارائه دهد. از این
حیث، سازمان تامین اجتماعی در ایران در طبقه بندي سیستم هاي بیمه اي می گنجد که تقریبا تمام ریسک
هاي متصور را پوشش می دهد.
این موضوع به اهمیت فعالیت هاي سازمان تامین اجتماعی نقشی مضاعف بخشیده است. از این رو تعامل دو
سویه سازمان تامین اجتماعی با تحولات کلان کشور حائز اهمیت است. براي بررسی این تعامل نیازمند تولید
سري هاي زمانی از عملکرد فعالیت هاي سازمان تامین اجتماعی هستیم، زیرا بدون داشتن این سري اطلاعات
ارزیابی آماري از فعالیت هاي سازمان و تاثیرپذیري آن از تحولات کلان اجتماعی و اقتصادي کشور، جهت
تصمیم سازي و تصمیم گیري در حوزه هاي بیمه هاي اجتماعی ممکن نیست.
به همین منظور دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی از سال 1378 اقدام به
انتشار سالنامه آماري نموده که آمار و اطلاعات ثبت شده از فعالیتهاي دو بخش بیمه اي شامل تعداد بیمه
شدگان و مستمري بگیران اصلی و تبعی، حوادث ناشی از کار، میزان منابع و مصارف سازمان و درمان
شامل تعداد مراکز درمانی تحت پوشش و طرف قرارداد سازمان، مراجعین به مراکز درمانی، ضریب اشغال

تخت، توزیع مراجعین به مراکز خدمات درمانی مختلف و همچنین آمار بسیاري از اقلام دیگر که در چارچوب
نیازسنجی هاي مختلف که در مقاطع زمانی گذشته از معاونتها و قسمتهاي مختلف ذیربط بعمل آمده را شامل
می شود.
آمارهاي بخش بیمه اي مندرج در سالنامه به جز مبالغ ریالی از سیستم مدیریت اطلاعات MIS و بعضاً از
پایگاه اطلاعات آماري استخراج شده است. شایان ذکر است که MIS یک سیستم مکانیزه جمع آوري آمار و
اطلاعات است که آمار حاصل از فرایندهاي ثبتی و جاري شعب سراسر کشور را ابتدا در ادارات کل استانها و
سپس در دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعی تجمیع می کند. این سامانه در سال 1379 طراحی و
درسال 1382 اجرا گردید و تا کنون چندین نسخه جدید از آن با اعمال تغییرات و اصلاحات جزئی و یا کلی
تهیه و نصب گردیده است.
پایگاه اطلاعات آماري بیمه شدگان نیز از سال 1385 شروع و فاز اول آن توسط این دفتر در اسفند 87 مورد
بهره برداري قرار گرفت. در این پایگاه جداول داده هاي کلیه شعب اجرایی کشور بصورت متمرکز وجود دارد
که با تکمیل روز آمدي آن گزارشهاي متنوع آماري از آن قابل استخراج می باشد. در حال حاضر از این پایگاه
براي استخراج گزارشهاي مکمل MIS و گزارشهاي تحلیلی استفاده می شود.
در بخش درمان، آمار درمان مستقیم مورد استناد این دفتر از گروه بررسی شاخصهاي آماري معاونت درمان
و آمار درمان غیر مستقیم از اداره کل درمان غیر مستقیم دریافت می گردد.
آمارهاي مربوط به منابع و مصارف از اداره کل امور مالی و همچنین آمار مربوط به کارکنان سازمان از
اداره کل امور اداري اخذ گردیده و منبع آمار مربوط به حوادث ناشی از کار، سیستم مستقل حوادث ناشی از
کار دفتر آمارو محاسبات اقتصادي و اجتماعی می باشد.
ازآنجایی که اکثرفعالیت هاي سازمان تامین اجتماعی ازجمله خصوصیات اجتماعی واقتصادي بیمه شدگان ،
مستمري بگیران ، کارگاهها ، فعالیتهاي سرمایه گذاري ، بیمارستانها، شعب ، کارکنان و غیره در بستر زمان
ومکان ساري وجاري است، دفتر آمار ومحاسبات اقتصادي واجتماعی از سال 1390 سعی نموده به منظور
ارائه بهتر اطلاعات از ابزار اطلاعات مکانی (GIS (بهره گیرد. با توجه به استقبال خوب واحدهاي مختلف
سازمان از نقشه هاي ارائه شده درسالنامه آماري 1389 ، در این سالنامه نیز سعی شده است شاخصهاي
کلیدي سازمان درقالب نقشه هاي مختلف ارائه گردند.
دفترآمارومحاسبات اقتصادي واجتماعی از سال 1390 اقدام به تولید نرم افزار گزارش ساز سالنامه آماري
نمود. امسال نیز در نسخه جدید این گزارش ساز سعی شده است شاخص هاي کلیدي سازمان درقالب
نمودارها ونقشه هاي متنوع ارائه گردد. گزارش ساز مذکور به بهره برداران امکان تلفیق جداول مختلف وتولید
گزارش هاي آماري موردنیاز را می دهد.

باتوجه به تنوع فعالیت هاي سازمان و مرجعیت سالنامه آماري در انتشار آمارهاي رسمی ، در سالنامه پیش
رو آمارهاي حوزه هاي اقتصادي ، پژوهشی و آموزشی ، حقوقی و فرهنگی نیز لحاظ گردیده است.

+ نوشته شده در  شنبه دوم دی ۱۳۹۶ساعت 11:28  توسط Fateme  | 
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 2:42
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها